اطلاعات


مشخصات طرح

استان:
طرح:
خودروساز:

مشخصات مالک

نام:
نام خانوادگی:
کد ملی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
آدرس:

مشخصات خودرو فرسوده

سیستم:
کاربری:
مدل:

پلاک

روی پلاک کلیک کنید

تعهدات

ااينجانب متعهد ميگردم كليه موارد ثبت نام را در كمال صحت عقل و اراده بدون هرگونه اجبار يا اكراه كه موجب سلب اختيار گردد طبق مدارك و اسناد موجود پر نمايم و هرگونه خطا را كه ثابت شود از طرف اينجانب در هنگام ثبت بوده قبول و پاسخگو باشم.ضمن اينكه در صورت فراخوان از طرف مراکز نسبت به تحويل خودرو به مركز اقدام نمايم. *** ثبت نام در این سایت به عنوان یک پیش ثبت نام است ***         55g4

ثبت نهایی